استراگون: اصلاً باید کار را یکسره کنیم و سر بگذاریم به بیابان.
ولادیمیر: ما که یک بار این کار را کرده‌ایم.
استراگون: آره، خب.
ولادیمیر: ولی، خب، بدتر از این هم هست.
استراگون: بدتر از چی؟
ولادیمیر: فکر.
استراگون: صد در صد.
ولادیمیر: بدونِ فکر هم می‌شد گذراند.

در انتظار گودو
ساموئل بکت
صفحه 40