هیچ راهی وجود ندارد که بتوان ارزش را سنجید. تفاوت میان ارزش و قیمت همین است.
ارزش به معنای این است که یک چیز چقدر می‌ارزد، در حالی که قیمت یعنی آن چیز را در بازار به چه بهایی می‌توان خرید یا فروخت.

الفبای آنارشیسم
الکساندر برکمن
صفحه 62