گفت:«درخت‌ها هم به خاطر من جوانه زده‌اند.» و با سرانگشت، چند تار موی روی پیشانی‌اش را کنار زد و با صدای لرزان گفت:«ولی نمی‌دانم من برای چی زنده‌ام.»

سمفونی مردگان
عباس معروفی
صفحه 268