سرعت گندیدنمان کافی نیست. برای همین است که آدم‌های بزرگ نداریم. برای به وجود آمدن مردان تاریخی قرن‌ها سابقه گندیدگی لازم است. برای بارور شدن مردان بزرگ کود تاریخ لازم است. گاندی و ناپلئون. این‌ها همه از اعماق کثافت بیرون می‌آن، از ته بیست قرن چرک و خون و کود تاریخ سربلند می‌کنن …

خداحافظ گاری کوپر
رومن گاری
صفحه 30